Quận 3: Mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” xây dựng có hiệu quả

621

Sáng 22-5, Quận ủy Quận 3 tổ chức hội nghị chuyên đề xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình  “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” góp phần tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhằm thực hiện hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, các chi bộ, đảng bộ cơ sở cần kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Thực hiện tốt việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Quận ủy Quận 3 Nguyễn Thanh Xuân phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 3 Nguyễn Thanh Xuân chia sẻ, với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng Quận 3 phát triển theo định hướng đô thị văn minh – hiện đại – nghĩa tình, hướng đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đòi hỏi hệ thống chính trị quận phải vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải ngang tầm, có bản lĩnh, dám nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” chính là cơ sở để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

Việc xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” là cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được cải thiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều tổ chức đảng và đảng viên được tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng.

Công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Người chỉ rõ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”, phải quyết tâm xây dựng chi bộ, phải làm cho chi bộ trở thành “Bốn tốt”.

Hiện nay, trong giai đoạn các tổ chức đảng tiến hành rà soát, đẩy nhanh thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025 song song với việc tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ mô hình “Chi bộ bốn tốt, Đảng bộ cơ sở bốn tốt”cần tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm như: Xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh Đảng viên là nhân tố quan trọng hình thành tổ chức đảng, sự vững mạnh và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên quyết định sự trong sạch, vững mạnh và năng lực lãnh đạo của chi bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên ở chi bộ cần chú trọng cả số lượng và chất lượng, trong đó chất lượng là nền tảng. Đội ngũ đảng viên phải thực sự là lực lượng nòng cốt trong mọi hành động tại cơ quan, địa phương, đơn vị.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình dân chủ và thống nhất trong ban hành nghị quyết; giữ vững nguyên tắc, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy. Kiên quyết đấu tranh khắc phục bệnh quan liêu, độc đoán, dân chủ hình thức.

Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau và trên tinh thần xây dựng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Thực hành tốt tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ chính là xây dựng, củng cố niềm tin của quần chúng, Nhân dân với Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Muốn nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ, cần đặc biệt coi trọng và phát huy tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục trong sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần thường xuyên cải tiến và đổi mới nội dung sinh hoạt và phương pháp điều hành của cấp ủy.

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên ở nơi công tác, nơi cư trú và khi đi công tác; đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, thoái hóa biến chất về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng, vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng.

Mỗi đảng viên phải được đặt trong phạm vi kiểm tra, giám sát của chi bộ và nhận thức rõ mình là người của tổ chức, của Đảng. Thực hiện công tác kiểm tra phải có hệ thống, kịp thời, khách quan, công minh, chính xác. Chỉ có như vậy, công tác xây dựng chi bộ tốt mới có hiệu quả, các cấp ủy, chi bộ mới bảo đảm được vai trò lãnh đạo của mình, hoàn thành sứ mệnh và trọng trách mà nhân dân giao phó.

Thúy Nhi