Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM: Tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

690

Sáng 22-12, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

Năm 2023, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở quan tâm lãnh, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đạt được nhiều kết quả tích cực. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Phạm Văn Linh, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cấp Khối phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, tiếp xúc với công dân. Công khai các quy chế về trách nhiệm công vụ, về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước để nhân dân biết, giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được chúng ta cũng còn một số hạn chế đòi hỏi toàn Đảng bộ Khối phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan và công tác nắm bắt tư tưởng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền, thực hiện cải cách hành chính, chú trọng các giải pháp nâng cao sự hài lòng của nhân dân, nhất là tập trung giải quyết hồ sơ trễ hạn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của chính quyền trong triển khai, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024 của Thành phố “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Thực hiện tốt các giải pháp, tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng “trọng tâm, thực chất”, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên.

Khen thưởng cơ sở đảng tham gia tích cực hội thi cán bộ tham mưu tốt – Dân vận khéo năm 2023.
Tặng bằng khen cho 12 tập thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

Tại hội nghị đã trao tặng bằng khen cho 12 tập thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 và khen thưởng 18 cơ sở đảng đã làm tốt công tác vận động đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia tích cực hội thi cán bộ tham mưu tốt – Dân vận khéo năm 2023.

Thúy Nhi